POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony: https://jjcommunication.pl/

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Joanna Jóźwiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Joanna Jóźwiak JJ COMMUNICATION z siedzibą w Krakowie 30-348 ul. Drukarska 13a/3.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: info@jjcommunication.pl

I. Definicje

1.Administrator – oznacza podmiot przetwarzający dane osobowe, którą jest Joanna Jóźwiak.
2.Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
3.Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony
4.Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
5.Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: https://jjcommunication.pl
6.Użytkownik – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

1.Administrator uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
a)informacji kontaktowych (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu)
b)potrzebnych do wystawienia faktury VAT lub innego dowodu sprzedaży usługi (takich jak numer NIP, REGON)
c)dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły, komentarze na blogu)
d)informacji niezbędnych dla świadczenia usługi pośrednictwa w zatrudnieniu fizjoterapeutów oraz organizowania i prowadzenia kursów z języka francuskiego.
2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania danych Użytkownika w celu odpowiedzi na zapytanie, zainicjowane przez Użytkownika oraz świadczenia usług oferowanych przez Administratora.
3.Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4.Natomiast w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika.

III. Sposób przetwarzania danych


1.Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
2.Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz informuje, że udostępniam przekazane mu dane podmiotom trzecim w zakresie, w jakim jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. w zakresie niezbędnym dla pośredniczenia w zatrudnieniu fizjoterapeutów oraz zatrudnieniu ich na terytorium Francji.
3.Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).
4.Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
5.Użytkownik ma prawo do:
a)żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
b)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c)przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
d)wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
6.Administrator oświadcza, że:
a)przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
b)zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c)przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
7.Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
8.Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
9.Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

IV. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych


1.Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2.Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych
3.Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług, m.in. firmie hostingowej w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz biurze księgowemu w celu prowadzenia dokumentacji księgowej.

IV. Kontakt e-mailowy


1.Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza znajdującego się na stronie internetowej, Użytkownik przekazuje swój adres e-mail, imię i nazwisko. W treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe.
2.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.
3.Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

V. Pliki cookies


1.Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2.Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b)marketingowych (remarketing)
c)określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
d)zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3.Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
4.Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

VI. Inne technologie


Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
a)piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
b)kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

VII. Stosowanie wtyczek społecznościowych jako części mediów społecznościowych


1.Kiedy Użytkownik odwiedza Stronę internetową zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki są aktywowane z chwilą kliknięcia przez Użytkownika na znajdujący się na stronie przycisk z napisem „facebook”.
2.Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę w Serwisie z kontem Użytkownika w serwisie Facebooku. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką prywatności Facebook.
3.Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej strony internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony.

VIII. Logi serwera


1.Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2.Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3.Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5.Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.